Revelation 2:12-17

Rev. Jeremy Cheezum February 11, 2019 Revelation