Revelation 1:1-3

Rev. Jeremy Cheezum January 7, 2019