Ecclesiastes 9:11-10:20

Rev. Jeremy Cheezum November 16, 2017 Ecclesiastes